Diccionario ingles.comDiccionario ingles.com
Synonyms, antonyms, pronunciation

  Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
Tauten   Listen
Tauten

verb
1.
Become taut or tauter.  Synonym: firm.  "The rope tautened"
2.
Make taut or tauter.  Synonym: firm.


WordNet 3.0 © 2010 Princeton University
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |

"Tauten" Quotes from Famous Books... epithumia oregomenos tis en kakois alisketai ostis d apistei kai sophos phulattetai kalos apolauei ton kalos peporismenon. arpagma d ouch arpagm o larvax outosi, all autos, oimai, mallon arpaxei tina. tond andra kleptein tallotri—euphemei, talan tauten ye me mainoito manian Daimones. tode gar aei sophoisin eulabeteon, me ti poth eauto tis adikema sunnoe kerde d emoige panth osois euphrainomai, kerdos d akerdes ...
— The Miscellaneous Writings and Speeches of Lord Macaulay, Vol. 3. (of 4) • Thomas Babington MacaulayWords linked to "Tauten" :   firm, fasten, tightenCopyright © 2019 Diccionario ingles.com